Návrh konštrukcii - software Mitek

Modul MBA

Modul funguje Ako manažér zákaziek slúži rovnako k oceňovanie zákaziek. Užívateľ má možnosť vytvoriť si Vlastnú oceňovaciu rovnicu, ktorá určí cenu na základe materiálových nákladov,ako aj nákladov spojených s výrobou (zohľadňujúce prácnosť daného väzníka), dopravou montážou.MBA dokáže kontrolovať dodávku Cele strešnej konštrukcie - pomúrnice, latovanie, strešné krytiny, Kotevné prvky atď Všetky dôležité udaje sú ukladané urobiť databázy a môžu byt použité od Certifikáty a plánovanie výroby. Rovnako môžu byt zdieľané s inými aplikáciami - MS Word, MS Excel atď.
Modul Layout


Modul JE určený na konštruovanie strešných konštrukcií. Na základe nadefinovaných Stien strešných rovin sú tvorené väzníky, ktoré sú následne exportované  do statického modulu Engineering.  Výhodou práce s layout je, ze získame 3D model konštrukcie, z ktorého môžeme získať informácie o ploche strešných rovín, dĺžke hrebeňov strechy, nárožia, úžľabia atď. MBA na základe týchto údajov počíta napr spotrebu strešnej krytiny, latovanie atď. Layout je zároveň prepojený s modulom PrimeCAD sluzi ako zaklad pre montážny plán.

      

Modul Engineering

                           Modul je určený k statickému návrhu väzníkov Dovoľuje vytvoriť akýkoľvek tvar väzníkov Obsahuje radu funkcií, ktoré umožňujú statikovi konštrukciu optimalizovať z hľadiska materiálu výrobných požiadaviek tym dosiahnuť celkovej nižšej ceny konštrukcie - na Obrázku vidíte napríklad väzník s príložkami.

Modul ReportingProgram umožňuje dávkové výtlačky výrobnej dokumentácie na celú zákazku. Výkresy môžu byt radené, filtrované podľa používateľa definovaných požiadaviek. Je možno generovať PDF súbory, ktoré je možné zasielať klientom prostredníctvom elektronickej pošty a prezerať aj na počítači, kde nie je programový Softvérový MITEK 20/20 nainštalovaný.


Modul PrimeCAD

Program slúži na dotvorenie výrobnej montážnej dokumentácie. Dokáže načítať Grafické výstupy s ostatných modulov pomocou užívateľsky definovaných šablon a vytvoriť výkres, ktorý može byt nápomocný pri bežne používaných v CAD programov. Modul tiež obsahuje sadu bežne používaných detailov, ktoré môžu byť vkladané do výkresov.

Modul Panel

Modul je určený k navrhovaniu drevostavieb. Pomoou programu užívateľ definuje steny, ktoré sú následne použité pre tvorbu stenových panelov. Potom vkladá okná dvere. Program Panel umožňuje export / import Sten z / do Layout Program rieši detaily napojenia stenových panelov vyhotovuje výrobnej dokumentácie k výrobe obsahujúce porezové schéma, výrobné výkresy, výkresy  oplášťovania OSB doskou. Program zároveň komunikuje s linkou na výrobu panelov ovláda klincovacej stroj

  

počítadlo.abz.cz